Skip to content

Osnovna škola Dositej Obradović

Насловна Вести КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА

У четвртак 18. марта у нашој школи се одржава међународно такмичење Кенгур без граница, на коме учествују ученици од 2. до 8. разреда. Доситејевци традиционално учествују у великом броју на овом такмичењу од  када је такмичење организовано у Србији.

Друштво математичара Србије, с одобрењем Међународне асоцијације "Кенгур без граница" са центром у Паризу, од школске 2006/2007. године организујe у Србији Међународно математичко такмичење "Кенгур без граница". http://kengur.dms.org.rs/main/


Сваки задатак има 5 понуђених одговора од којих је само један тачан. Тест садржи 30 задатака са три степена тежине. Ученици 3. и 4. разреда основне школе треба да одговоре на 24 питања за 75 минута. За њих су задаци подељени по тежини на групе са пo 8 задатака. Прошле године се показало да су ученици 2. разреда основних школа такође заинтересовани за учешће, и за њих ће бити припремљено 12 занимљивих задатака, подељених на три групе, које треба да реше за 45 минута.

 

Ученик на такмичењу добија лист са задацима и лист за одговоре, на коме треба да означи своје одговоре. Ученици тест попуњавају у својој матичној школи. Потребна је сарадња неколико наставника који ће помоћи око дежурства и пријаве ученика на такмичење. Обрада тестова ће се вршити у Друштву математичара Србије.

Правила такмичења:

# Такмичење је појединачно.
# Забрањено је коришћење калкулатора, рачунара, формула, књига или свесака и мобилних телефона (мобилне телефоне искључене ставити на клупу).
# Ученик може да користи празан папир за цртање и рачунање, графитне и хемиске оловке, налив перо, фломастер, лењир, угломер.
# Листе за одговоре се попуњавају искључиво плавом или црном хемиjском оловком, фломастером или наливпером. Кодне листе попуњенe графитном оловком нећемо узети у обзир. Попуњавање кодне листе вршите на следећи начин: у ред одговарајућег задатка уписати X у квадрат из колоне за који такмичар мисли да је тачан. Ознака X треба да попуни квадрат, не сме да буде ни већa ни мањa од тога.
# Одговор је нетачан ако ученик стави два X-а код истог задатка, ако користи друге ознаке, ако покуша да избрише уписани X или ако исправља коректором и другим средствима.
# Тачан одговор од 1-10. задатка вреди 3, од 11-20. задатка 4 бода, а од 21-30. задатка 5 бодова. Ако ученик нетачно одговори на питање одузима му се четвртина бодова предвиђених за тај задатак, а ако не одговори на питање, то решење вреди 0 бодова. Добијен збир се повећава за 30 бодова (за ученике 3. и 4. разреда основне школе за 24 бодова, а за ученике 2. разред за 12 бодова), тако да не буде ученика са негативним збиром бодова. Максималан број бодова је 150 (за 3. и 4. разред основне школе 120, а за ученике 2. разреда 60).
# Време предвиђено за израду задатака је 45 минута за ученике 2. разреда основних школа, 75 минута за ученике 3-4. разреда основних школа, а за ученике виших разреда 90 минута.

http://kengur.dms.org.rs/main/