Print

СВАКОДНЕВНИ  ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ

Изборни предмет Свакодневни живот у прошлости изучава се од школске 2007/2008. Године. Предвиђено је да прати наставни програм историје од петог до осмог разреда. Циљ изучања овог предмета је проширивање знања из области опште културе и оспособљавање ученика да, кроз упознавање с начином живота људи у прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе и развију свест о континуитету друштвеног развоја. Ученике би требало оспособити да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развијају мотивацију и колективан рад.
Кроз изучавање односа у породици, исхране, образовања, становања, одевања, игре, забаве, па чак и опремања војске и начина ратовања, ученици треба да уоче условљеност  ових елемената живота са историјским процесима и догађајима.
У петом разреду изучава се живот обичних људи од настанка првих људи до краја старог века.Из периода праисторије ученици су са великом пажњом изучавали везу између изгледа првих људи и начина исхране који утиче на  промене физичког изгледа, промене изгледа вилице, облика главе и усправан ход.Употребни предмети, материјали од који су прављени, накит, проналазак ватре, лов, развој оружја, живот у пећинама, веровања, проналазак метала, нових занимања људи праисторије приближили су ученицима овај далеки период у развоју људи.Кроз свакодневни живот Египћана, Грка и Римљана упоређиване су сличности и разлике у начину градње кућа, унутрашњем уређењу, односима у породици са посебним освртом на положај деце, обазовању, начину исхране, одевању, начину лечења.Посебно место у приказу старог века припало је играма у прошлости као што су СЕНЕТ, игре на табли, КОТАБОС, сачуване играчке, њихова функција, значај и улога у развоју појединца и друштва.
У шестом разреду изучаван је живот људи у средњем веку кроз исте теме  са посебним освртом на живот у српским земљама у овом периоду.Део програма био је посвећен изучавању грбова и застава некад и сад.Радећи у групама ученици су објаснили појам грба и заставе, улогу и значај ових обележја, елементе који се користе при креирању државних и породичних симбола.На последњем часу урађен је грб  групе са сликама које приказују начин живота у средњем веку.
У школској  2009/2010. Години ученици ће у седмом разреду проучавати живот у ренесансној и барокној Европи, развој привреде и њен утицај на промене у животу обичних људи, развој науке и њену примену на побољшање живота, развој културе.У другом полугодишту бавиће се животом Срба у Турској и Аустрији, сличностима и разликама у становању, одевању, породичном и друштвеном животу, образовању. Новац и банке , историјат новца, улога банака некад и сад, историјат српског новца биће теме последњих часова. Израдом паноа, масака за маскенбал, изложбом старог новца требало би заокружити причу  о животу Европе и Срба у новом веку.

ШТА СМО РАДИЛИ 2008/2009.ГОДИНЕ

Изборни предмет Свакодневни живот у прошлости изучава се од школске 2007/2008. Ове школске године пратећи програм наставе Историје, изучава се живот у Средњем веку.
Циљ изучавања овог предмета је проширивање знања из области опште културе и оспособљвање ученика да кроз упознавање с начином живота људи упрошлости, боље разуме свет и време у коме живе и развију свест о континуитету друштвеног развоја.
Задаци предмета су да ученици,  кроз наставу усмерену ка упознавању с различитим елементима свакодневног живота, као што су односи у породици, исхрана, образовање, игре, забава, стaновање, одевање... уоче њихову условљеност са историјским процесима и догађајима.Концепција наставе овог педмета нагласак ставља на упознавање с основним елементима свакодневног живота у прошлости Србије, Европе и Средоземља, с намером да се уоче њихове сличности и различитости у датом времену као и у односу на савремено доба у коме ученици живе.Подстицајем радозналости, креативности и истраживачког духа у изучавању овог предмета, ученици се оспособљавају да формирају јасну слику о прошлим временима, да овладају процесима прикупљања историјске грађе, као и да развију критички однос према тој грађи и историјским процесима и догађајима у прошлости.
Овогодишње теме: Свакодневни живот у средњовековној Европи; Свакодневни живот у српским земљама у средњем веку и Грбови и зааставе некад и сад омогоћили су ученицима да самостално прикупљају податке и да подељени у мање групе веома успешно прикажу све сегменте живота у средњем веку.
У првом полугодишту прво смо се упознали са средњовековним утврђењима, начином градње, унутрашњим уређењем, животом унутар замка у миру и приликом опсаде, прво у Европи а затим и код азијских племена која су упадала у Европу. Манастири као центри образовања и културе приказани су кроз начин градње, начин живота монаха, нарочиту важност ученици су посветили преписивачкој делатности у манастирима. Уметност украшавања цркава у Византији и западној Европи изазвала је велико интересовање код ученика.Живот у средњовековном селу обађен је у прилозима о одевању, начину исхране, употребним предметима, као и опородичним односима.Велики број ученика је веома критички оценио повлашћен положај оца и његов однос према члановима породице. Живот властеле, одећа, накит, уређење замка, начин исхране, забаве, лов, обука соколова били су интересантне теме за целу групу. За девојчице је био изазов да пронађу што више података о улози жена, што је допринело промени слике коју су ученици до тад имали о средњем веку.Витешка каријера, турнири, војна опрема, ратне машине биле су теме веома усешно и квалитетно обрађене и приказане на часовима а део материјала је припремљен за пано. О Крсташким ратовима заједнички су говорили ученици и наставница. Друштвени живот приказан је кроз прилоге о музичким инструментима, позоришту, трубадурима, жонглерима, играма средњег века. Тема о страховима средњовековних људикао што су смак света, митска бића-вештице, вампири...страх од непознатог помогли су да упоређивањем са данашњицом ученици уоче значај науке и образовања. Везу са прошлогодишњим сазнањима највише су ученици пронашли у теми о лечењу где се помињу исте лековите биљке и начин лечења као у старом веку.
У другом полугодишту исте теме приказане су у животу Срба у средњем веку. Пуно података ученици су пронашли на Интернету, у Политикином забавнику, литератири препорученој од стране наставника.
Посебно интересовање и веома велики самосталан рад изазвала је тема о грбовима и заставама. Ученици су прикупили податке онастанку Хералдике, улози грбова и застава од најстаријих времена до данас. Анализом боја на заставама, распоредом, димензијама пруга, начином коришћења заставе, врстама застава ученици су показали велику креативност и одговорност. Анализом симбола на грбовима припремили смо се за израду грбова владарских породица и припремили материјал за израду наше групе.
На последњем часу ове школске године ученици су од прикупљеног материјала направили грб групе за изборни предмет. На њему се налазе слике из живота обичних људи за већи део тема које смо обрадили. Грб ће стајати у кабинету историје.
Ученици шестог разреда су на екскурзији посетили манастире Жичу, Студеницу, Љубостињу и цркву Лазарицу.Тако су уживо видели средњовековну архитектуру, фреске са ликовима владара али и призоре из живота на којима су уочили начин одевања, употребне предмете, начин становања, путовања и многе друге елементе живота ондашњих људи.
Ове школске године у групи за изборни предмет Свакодневни живот у пришлости било је 25 ученика из свих одељења шестог разреда. Сви су показали одговорност у раду, интересовање и креативност у раду.

Јасмина Винуловић