Print

Екскурзије, излети и посете чине саставни део ваннаставних активности и дају велики допринос успешном остваривању васпитно-образовног рада. Имају за циљ савлађивање дела наставног програма непосредним упознавањем садржаја наставних предмета, појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и природних достигнућа која су у вези са делатношћу школе.